adjudicate

adjudicate
[ə΄dзu:dikeit] v իրավ. վճռել, վճիռ կայացնել. adjudicate a claim for damages վնասնե րի հատուցման որոշում կայացնել. adjudicate bank rupt (դատարանով) սնանկ հայտա րարել. Who is adjudicating in this competition ? Ո՞վ է դա տում այս մրցույթը

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • adjudicate — ad·ju·di·cate /ə jü di ˌkāt/ vb cat·ed, cat·ing [Latin adjudicare to award in judgment, from ad to, for + judicare to judge see judge] vt 1: to settle either finally or temporarily (the rights and duties of the parties to a judicial or quasi… …   Law dictionary

 • adjudicate — ad‧ju‧di‧cate [əˈdʒuːdɪkeɪt] verb [intransitive, transitive] LAW 1. to officially decide who is right in an argument between two groups or organizations: • The union has offered to adjudicate the claim. adjudicate on • The court refused to… …   Financial and business terms

 • Adjudicate — Ad*ju di*cate, v. t. [imp. & p. p. {Adjudicated}; p. pr. & vb. n. {Adjudicating}] [L. adjudicatus, p. p. of adjudicare. See {Adjudge}.] To adjudge; to try and determine, as a court; to settle by judicial decree. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Adjudicate — Ad*ju di*cate, v. i. To come to a judicial decision; as, the court adjudicated upon the case. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • adjudicate — (v.) 1700, from L. adjudicatus, pp. of adjudicare (see ADJUDGE (Cf. adjudge)). Related: Adjudicated; adjudicating …   Etymology dictionary

 • adjudicate — adjudge, *judge, arbitrate Analogous words: determine, settle, rule (see DECIDE) …   New Dictionary of Synonyms

 • adjudicate — [v] formally judge adjudge, arbitrate, decide, determine, mediate, referee, settle, umpire; concepts 18,317 Ant. defer, dodge, ignore, not judge …   New thesaurus

 • adjudicate — ► VERB 1) make a formal judgement on a disputed matter. 2) judge a competition. DERIVATIVES adjudication noun adjudicative adjective adjudicator noun. ORIGIN Latin adjudicare adjudge …   English terms dictionary

 • adjudicate — [ə jo͞o′di kāt΄] vt. adjudicated, adjudicating [< L adjudicatus, pp. of adjudicare: see ADJUDGE] to hear and decide (a case); adjudge vi. to serve as a judge (in or on a dispute or problem) adjudicator n. adjudicatory [ə jo͞o′dəkə tôr΄ē] adj …   English World dictionary

 • adjudicate — ad|ju|di|cate [əˈdʒu:dıkeıt] v [Date: 1700 1800; : Latin; Origin: , past participle of adjudicare, from ad to + judicare to judge ] 1.) [I and T] to officially decide who is right in a disagreement and decide what should be done ▪ The Dean… …   Dictionary of contemporary English

 • adjudicate — [[t]əʤu͟ːdɪkeɪt[/t]] adjudicates, adjudicating, adjudicated VERB If you adjudicate on a dispute or problem, you make an official judgement or decision about it. [FORMAL] [V prep] ...a commissioner to adjudicate on legal rights... [V n] The… …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”